วันพุธ ที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 นายธีรเดช  ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
ประชุมประจำเดือน เมษายน 2564
โดยมี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขา ทุกสาขา เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอ ทุกอำเภอ 
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย  
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่