วันพุธ ที่ 28 เมษายน เวลา 09.30 น. นายธีรเดช ฉันทะ  เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขาทุกสาขา เจ้าพนักงานที่ดินอำเภอทุกอำเภอ  
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย  
ร่วมประชุมกรมที่ดิน ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบเครือข่าย (Web Conference) 
โดยผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM  ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่