ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ ใช้ในราชการสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ สาขาสูงเม่น และสาขาสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00) จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.แพร่เพื่อนเรียน (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยนางสาวประภากร อ่อนชมจันทร์ เสนอราคา เป็นเงิน ทั้งสิ้น 85,341.00 บาท (ห้าหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2564
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่