วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 นายธีรเดช  ฉันทะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ 
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ เข้าร่วม
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564
(กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่