ตามที่ จังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด จำนวน 1 เครื่อง ใช้ในราชการฝ่ายทะเบียน สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
งานบริการซ่อมเครื่องพิมพ์ดีด จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสงวนพิมพ์ดีด โดยนายสงวน แห่งพิษ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,360.00 บาท (หกพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่รวมภาษี อื่น ค่าขนส่ง ค่าจด ทะเบียน และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564
นายธีรเดช ฉันทะ


เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่