ประวัติสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่

     ในวันที่ 24  พฤษภาคม  2498 กระทรวงมหาดไทยประกาศ จัดตั้งสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ ในสมัยรัฐบาลของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีไทยและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หลังการประกาศได้เริ่มก่อสร้างและทำการเปิดอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ครั้งแรกในวันที่ 24 มิถุนายน 2498
     ในปี 2503 สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่ได้ทำการย้ายที่อยู่มาที่ ราชพัสดุ นสล. เลขที่ 957/2505 (พื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 63.4 ต) เป็นที่ตั้งสำนักงานใหม่จนถึงปัจจุบันนี้ และมีสาขาย่อยอีก 4 แห่งรองรับการบริการให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ดังนี้

1. สาขาสูงเม่น (รับผิดชอบ อ.สูงเม่นและเด่นชัย)
2. สาขาร้องกวาง (รับผิดชอบ อ.ร้องกวางและ อ.หนองม่วงไข่)
3. สาขาสอง
4. สาขาลอง
5. สาขาวังชิ้น

วัฒนธรรมองค์กร กรมที่ดิน

รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ใส่ใจงานบริการ รักษากฎหมาย

วิสัยทัศน์ นิยามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ กรมที่ดิน

ขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการพัฒนาประเทศ ด้วยมาตรฐานการจัดการ การบริการระดับสากล
“Driving land: management for the utmost benefit for the people and country development with standard management and service”

ขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน หมายถึง

1. การคุ้มครองสิทธิด้านที่ดินให้แก่ประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมาย
2. การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนมีความเป็นเอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติ

ขับเคลื่อนการจัดการที่ดินเพื่อการพัฒนาประเทศ หมายถึง

1. กรมที่ดินเป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ
2. ระบบฐานข้อมูลที่ดินของประเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถรองรับการใช้ประโยชน์จากที่ดินในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง

มาตรฐานการจัดการ การบริการ ระดับสากล หมายถึง

1. ระบบการให้บริการด้านการลงทะเบียนที่ดินของประเทศไทยมีความทันสมัยบริการออนไลน์ทั่วประเทศทั่วทั้งประเทศและเชื่อมโยงกับสากล
2. บุคลากรด้านทะเบียนที่ดินของประเทศ มีขีดความสามารถสูงในระดับสากล
3. ระบบบริหารการจัดการภายในได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TOA)

พันธกิจ

1. คุ้มครองสิทธิด้านที่ดินให้แก่ประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย
2. บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินแก่ประชาชนมีความเป็นเอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติที่มีระบบฐานข้อมูลที่ดินของประเทศเป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถรองรับการใช้ประโยชน์จากที่ดินในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง
4. ให้บริการด้านการทะเบียนที่ดินของประเทศไทยที่มีความทันสมัยบริการออนไลน์ทั่วทั้งประเทศและเชื่อมโยงกับสากล พร้อมทั้งมีบุคลากรด้านทะเบียนที่ดินของประเทศที่มีขีดความสามารถสูงในระดับสากล

กลยุทธ์

1. ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นส่วนร่วมของประชาชน
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เอื้ออำนวยต่อการบริการ
3. พัฒนาบุคากรเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีจิตสาธารณะและจิตบริการที่ดี
4. ปรับปรุงกระบวนงาน โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติการ
5. ปรับบทบาทในการปฏิบัติติงานให้เป็นเชิงรุก
6. ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน และกิจกรรม ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่ดิน เพื่อรองรับวิสัยทัศน์กรมที่ดิน
8. ผลักดันให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความจำเป็นต่อสังคม
9. พัฒนาบุคลาการให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
full-width